Povolání dospělých

Povolání dospělých
DÍLČÍ VÝSTUPY TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY
Žák:    
dokáže formulovat a sdělovat myšlenky    
seznamuje se s přínosem své práce a práce ostatních Průřezová témata: VV, HV, , PČ, AJ, TV, MA, PRV, PŘ, VL, ČJ
chápe problémové situace VDO –Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  
umí vybrat vhodné materiály VMEGS –Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 20h
(Čas se odvíjí od věku dětí)
je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních MUV – Kulturní diference, Princip soc.smíru a solidarity  
orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí    
posuzuje své možnosti při volbě budoucího povolání