Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Vaše názory posílejte na email: hajkova@zsvsehrdova.cz

 

Zástupci Školské rady při Základní škole Všehrdova 1, Lovosice

 

za rodiče:  Bc. Jan Hrdlička, Ing. Petr Liška
za učitele: Mgr. Petra Hájková, Mgr. Pavla Nekvapilová
za Město Lovosice: Ing.Markéta Kulhánková, p. Lucie Kubů

Protokol o volbě zástupců do Rady školy ke stažení zde: Protokol