Akce pro předškoláky a něco pro úspěšný start

SETKÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY:

  1. SETKÁNÍ    7.2. od 15:00
  2. SETKÁNÍ  21.3. od 15:00

no images were found

Vážení rodiče,
začátek povinné školní docházky je závažnou událostí v životě každého dítěte i
jeho rodiny. Vstupem do školy se mění dosavadní způsob života předškolního
dítěte i jeho sociální postavení: stává se žákem, školákem. Získává svou první
významnou sociální roli, která je definována příslušnými předpisy a
očekáváním. Škola je jednou ze společenských institucí, povinná školní
docházka má všeobecnou platnost a závaznost, dostává se jí obecného uznání a
prestiže. Školní práce se stává povinností dítěte, která je respektována rodinou i
společností.

Vstupem do školy se podstatně mění i obsahová náplň dětské činnosti, která se
posouvá z oblasti her do oblasti učení. Tato činnost ukládá školákovi radostné,
ale i nesnadné povinnosti. Pokud se s nimi vyrovná, získává i obecně známá
žákovská práva (dobrou žákovskou pověst, příznivé hodnocení, uznání atd.).
Začleněním do školní třídy, do společnosti vrstevníků, se stává dítě „jedním
z mnohých“, ztrácí v jistém smyslu své výsadní postavení, které má v rodině.

Adaptační stadium na začátku školní docházky předpokládá, aby se školák
přizpůsobil novým požadavkům, aby si osvojil nový styl života, vpravil se do
denního režimu, přivykl školním povinnostem, zakotvil v novém sociálním
prostředí. Většina dětí se na školu těší, přesto však nemívají jasnou představu o
svém postavení školáka a láká je spíše jeho vnější či abstraktní stránka,
například to, že budou považovány za „velké“, budou mít novou aktovku,
knížky a školní pomůcky, budou dostávat pochvaly, hvězdičky a hezké známky,
učitelka bude milá, bude je mít ráda apod. Nesplní-li se tato očekávání, ukáží-li
se jako mylná či nepřiměřená, může dojít k různým rozčarováním a zklamáním
komplikující počáteční fáze vyučování. I přechod od hry k pravidelnému učení
je poměrně náhlý a dítě si je neuvědomuje v plné šíři, dosahu i důsledcích.
Potřeba hry pokračuje, počáteční nadšení pro školu pak nejednou ochabuje.

I rodiče sledují počátky školní docházky dítěte s napětím, nejistotou i obavami,
jak se jejich potomek se školními požadavky vyrovná, jak mu půjde učení, zda
bude dobrým žákem. Výkony dítěte se tak vlastně setkávají s dvojí odezvou.
Jednou jsou hodnoceny učitelkou, podruhé doma. Je-li dítě úspěšné, mají i
rodiče radost, jsou s ním spokojeni. Horší jsou situace, kdy se střídají úspěchy a
nezdary. Špatné známky, střízlivé nebo i negativní hodnocení učitelky může
doma probouzet starosti i předzvěst možného trápení s dítětem. Někteří rodiče
nedovedou tuto starost a jisté zklamání ovládnout. Dítě si nesmí venku ani doma
příliš hrát, musí se stále učit a úkoly mnohokrát přepisovat. Zejména ke čtení
rodiče nutí dítě výtkami, hrozbami, někdy i tresty a zákazy oblíbení činnosti.
Důsledkem takového rodičovského úsilí může být přetěžování dítěte, jeho únava
a další nechuť k další práci, nezřídka i k učení a ke škole vůbec. V rodině pak
namísto klidné atmosféry a porozumění převládne nervozita, napětí,
nespokojenost a výčitky.

Zážitek školního úspěchu je velmi důležitý a cenný vklad do života. Podporuje
sebedůvěru dítěte a motivuje je k další činnosti. Otevírá i cesty dalšímu rozvoji
jeho osobnosti. Vzniká pozitivní vztah k učení, rozvíjejí se schopnosti a zájmy,
dochází k prohlubování poznávacích procesů, zvyšuje se citová vyrovnanost,
sebekontrola i odvaha překonávat překážky.

Velký učitel národů Jan Amos Komenský v Informatoriu školy mateřské
napsal: „Nad zlato dražší klenot je dítě, ale nad sklo křehčí. Snadno se může
ublížit a škoda odtud nesmírná.“

Pro úspěšný start ve škole je velmi důležitá spolupráce školy, rodičů a žáků. Při
otevřené komunikaci se žáci, rodiče a učitelé mohou společně podělit o
potěšující úspěchy a radostné zážitky. Mohou společně vyřešit i těžší chvíle,
které také mohou nastat.

Vážení rodiče, přejeme Vám šťastný a radostný nástup povinné školní docházky
Vašeho dítěte a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Pedagogický sbor ZŠ Všehrdova 1