Termín zápisu do 1.tříd 2018/2019

Den:   25. dubna a 26. dubna 2018

Čas:   14:00 – 17:00 hodin

Náhradní termín: 

(datum a čas po domluvě s vedením školy, pouze pro děti, které nebyly ze závažných důvodů u zápisu v řádném termínu a předem je zákonní zástupci omluvili)

 

VĚK dítěte –  6 let k 31. 8. 2018:

 •  dítě narozené od 1. září 2011 do 31. 8. 2012,
 •  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.

 

VĚK dítěte – 5 let k 31. 8. 2018:

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření.

 

ORGANIZACE ZÁPISU:

a)  k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v době od 14:00 do 17:00 hodin

b)  předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP

c)  zápis je rozdělen na formální část  a motivační část (cca 25 minut)

d)  při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy

 

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

a) Zákonný zástupce dítěte  podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

b) Obdrží registrační číslo dítěte.  

c) Předloží svůj průkaz totožnosti.

d) Předloží rodný list dítěte.

e) Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

 

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU:

Motivační část se nese hravou formou  – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.

Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.

 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM:

Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni o:

 • DESATERU PRO RODIČE:

jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji-  pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi  z RVP PV  a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit

 

 •  ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte)

 • VÝUCE PRO ŽÁKY S SVP:

o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, u budoucích žáků s SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání.

 

 • VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

a) Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí.

b)Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

c) Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

 

 

Co vašim dětem nabízíme?

 • nadstandardní zázemí (materiální i výukové)

 • plně kvalifikovaný kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima

 • perfektní vybavení ICT – ve všech třídách výuka na interaktivních tabulích s internetovým připojením

 • angličtina od 1. ročníku

 • jedna hodina týdně ve vybavené učebně ICT od 1.ročníku

 • esteticky zařízené třídy 

 • kvalitní výuka – velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků  na víceletá gymnázia

 • obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit vedených našimi pedagogy

 • projekty, akce, koncerty, akademie, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění

 • prevence proti sociálně patologickým jevům

 • výjezdy na ozdravné pobyty

 • nadstandardní péče o žáky s SVP  -předmět speciálně pedagogické péče, LAP, DAP

 • aktivní školní družina (výlety, vycházky, soutěže, kino…)

 • plavání od 3. ročníku

A mnoho dalších aktivit. Ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi z VŠEHRDOVKY!!

 

 

 

 

Žádost ke stažení:

Žádost_o_přijetí_2018[1]