České středohoří

Poznáváme České středohoří
DÍLČÍ VÝSTUPY  TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY
Žák:    
dokáže poznat a pojmenovat známé kopce Českého středohoří Průřezová témata: VV, HV, PČ, AJ, TV, MA, PRV, PŘ, VL, ČJ
seznamuje se zákony CHKO EV –Vztah člověka a prostředí  
poznává chráněné rostliny MEV –Stavba med. sdělení  
chápe význam CHKO VDO – Formy participace občanů v politickém životě 10 h
(Čas se odvíjí od věku dětí)
umí a respektuje základní zákony CHKO OSV – Komunikace  
chápe význam ochrany životního prostředí    
zvládá překonávat přírodní překážky    
dokáže se pohybovat bezpečně se skupinou v přírodě    
odhaduje vzdálenosti a výšky objektů v terénu    
hledá orientační body , jevy v terénu    
vytváří jednoduché makety terénu