Jak probíhá zápis?

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Vydávání žádostí

Od 11. 4. 2023 do 20.4.2023

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen “žádost”) je možné získat dvěma způsoby v období vydávání žádostí (11. 4. 2023 – 20. 4. 2023):

A. Vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti

Na aktivním odkazu od 11.4. 00:00h. 

Rezervační systém zápisu 

Klikněte zde: REZERVAČNÍ SYSTÉM ZÁPISU ZŠ Všehrdova 1, Lovosice

Možno vstoupit do rezervačního systému i přes QR KÓD:

 

 

 

B. Vyplnění formuláře žádosti přímo na Základní škole Všehrdova 1, Lovosice

Po předchozí domluvě na tel.: 777 404 837

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat. 

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete žádost získat , kontaktujte ve dnech 11. 4. 2023 – 20. 4. 2023 Základní školu Všehrdova 1, Lovosice (kancelář: 777 404 837).

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).

Příjem žádostí

V období 19. 4. 2023 – 20. 4. 2023

Příjem žádostí proběhne ve školách zřizovaných  statutárním městem Lovosice ve dnech 19. – 20. dubna 2023.

Přijímací řízení

11.4.-20.4.2023

Před samotným zápisem ve škole proběhne tzv. formální část zápisu: S rezervací času také zákonný zástupce dítěte zároveň vyplní elektronickou žádost o zahájení povinné školní docházky dítěte. Vyplněnou žádost aplikace pošle na uvedený email a zákonný zástupce si žádost vytiskne a přinese ji k zápisu.

19.4.-20.4.2023

Ve stanoveném čase ve škole proběhne tzv. motivační část zápisu: Hravá forma, motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.

Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je řádně uložen v dokumentech školy. Pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.