Zveřejněno ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Základní škola Všehrdova 1, Lovosice, Všehrdova 686/1, Lovosice 410 02

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

  Základní škola Všehrdova 1, Lovosice, Všehrdova 686/1, Lovosice 410 02, zastoupená

  ředitelkou Mgr. Monikou Zemanovou, v souladu s § 47, § 165, odst. 2 a § 183 odst. 2  

  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném

  vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle § 67, § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb.,

  správní řád v platném znění, ve správním řízení o žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy

  základní školy rozhodla takto:

 

        Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy

        byli přijati do přípravné třídy ve školním roce 2018/2019 v Základní škole Všehrdova 1,

        Lovosice, příspěvkové organizaci uchazeči s tímto registračním číslem:

 

        ZŠ 056/2018                        ZŠ 048/2018                  ZŠ 054/2018

        ZŠ 049/2018                        ZŠ 050/2018

        ZŠ 058/2018                        ZŠ 060/2018

        ZŠ 062/2018                        ZŠ 053/2018

        ZŠ 061/2018                        ZŠ 090/2018

 

        Přerušeno správní řízení – nedodání potřebných dokumentů:

 

        ZŠ 093/2018         ZŠ 094/2018                  ZŠ 059/2018                  ZŠ 055/2018

        ZŠ 052/2018         ZŠ 057/2018

 

        Poučení:

        Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne zveřejněnÍ. Odvolání

        se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Všehrdova 1,

        Lovosice a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

 

                                                                                                            Mgr. Monika Zemanová

                                                                                                                     ředitelka školy

Zveřejněno dne: 8. 6. 2018