Ekologický projekt

Ekologický projekt – sběr papíru a PET lahví
DÍLČÍ VÝSTUPY  TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY
Žák:    
uvědomuje si důležitost ochrany životního prostředí    
rozeznává globální problémy a seznamuje se s jednoduchými řešeními Průřezová témata:
EV- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VDO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika
VV, HV, PČ, AJ, TV, MA, PRV, PŘ, VL, ČJ
poznává rovnováhu v ekologii    
uvědomuje si důležitost správné likvidace odpadů   celý šk.rok
částečně přebírá zodpovědnost za ochranu a tvorbu životního prostředí    
sleduje vliv lidské činnosti na přírodu