Dětský klub a příměstské tábory ZŠ Všehrdova Lovosice

Základní škola Všehrdova 1, Lovosice získala od MPSV  dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci Dětského klubu a příměstské tábory ZŠ Všehrdova 1, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008029, prioritní osa OPZ:1.2.

Dotace MPSV – OPZ  činní  3 151 121, 01 Kč.

Název projektu: Dětský klub a příměstské tábory ZŠ Všehrdova Lovosice
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008029
Doba realizace projektu: 1.7. 2018 – 30.6. 2021

Základní škola Všehrdova Lovosice realizuje projekt v rámci výzvy 03_17_077 Podpora zařízení péče     o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu.

Obecným cílem projektu je zajistit péči o děti 1. stupně v čase odpovídající práci rodičů, čímž se umožní většímu zapojení rodičů (hl. matek) na pracovním trhu.

Specifickým cílem projektu je založení Dětského klubu při ZŠ Všehrdova pro žáky především 4. a 5. tříd a zajištění delší provozní doby zařízení (do 17:30 hod), čehož budou moci využívat i žáci 1.-3. tříd, navštěvující školní družinu, jejíž provozní doba končí v 16:30 hod.

Druhým specifickým cílem je provozování 2 turnusů příměstských táborů ročně po celou dobu projektu (celkem 6 turnusů).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.