Historie a současnost školy

Vítejte na stránkách Základní školy Všehrdova 1, Lovosice

Z historie školy a obce:

Historie Základní školy Všehrdova 1, Lovosice začala v červnu 1960, kdy po územní reorganizaci bylo rozhodnuto přidělit bývalou budovu okresního soudu pro školní účely. Přestavbou a vedením byl pověřen pan Veleman, který po 16 let stál v čele pedagogického sboru. 1.9. 1960 se slavnostně otevřela brána ke vzdělávání pro 275 žáků a 11 pedagogů. Základní škola se vždy, ať pod vedením pana ředitele Velemana nebo paní ředitelky Ludmily Horákové nebo paní ředitelky Mgr. Heleny Buškové snažila být o krůček v předu. Obě paní ředitelky navázaly na „tradici“ pana ředitele Velemana a každá stála v čele školy též 16 let. Základní škola, se jako první v Lovosicích přihlásila ke vzdělávacímu projektu „Obecná škola“ a požádala Ministerstvo školství o vyjímku podpořit ve školním roce 1995/1996 pátý ročník.


 

Nedávná minulost:

Za finanční podpory města Lovosice se provedlo v budově školy několik velkých rekonstrukcí, mezi které patří úpravy ve školní družině. Kompletní výměna elektroinstalace, sociálního zařízení a odpadů, výměna oken, střešní krytiny a nová fasáda. Jednou z větších akcí byla rekonstrukce tělocvičny a šaten školní družiny. Dnes je škola po stránce vzdělávací, výchovné, estetické a hygienické školou zcela moderní. Třídy jsou průběžně dovybavovány novým moderním nábytkem a interaktivními tabulemi. Žáci se mohou učit i ve specializovaných učebnách a to v jazykové a počítačové, kde je všem umožněn přístup na internet. Žáci mají také možnost navštěvovat školní knihovnu. Pro potřeby školy a školní družiny byla pořízena keramická pec, na hřišti byly postupně vybudovány dvě nové hřišťové sestavy. Na podzim 2016 se splnil dlouholetý sen paní ředitelky Mgr. Zemanové. Byl postaven zahradní altán, který slouží jak žákům školy, tak dětem, které navštěvují ŠD. Zakoupeny byly také tři sety na sezení, které žáci plně využívají. Pořízení altánu bylo hrazeno z výtěžku zahradní akce, příspěvkem od zřizovatele a z vlastních zdrojů.


Současnost školy:

Základní škola s kapacitou 240 žáků prvního stupně, má celkem 11 tříd a její základní vize je „připravit žáky pro život takovým způsobem, aby byli úspěšní“.

Na škole aktivně funguje logopedická a dyslektická ambulantní poradna (DAP). Cizí jazyk se zde vyučuje již od 1. třídy. V rámci inkluze je vyučován i předmět speciálně pedagogické péče – komunikační dovednosti.

Při tělesné výchově využívají všechny třídy zimní stadion a plavecký bazén. V rámci TV jsou žáci 3. a 4. ročníků zapojeni do výuky plavání. Škola se účastní různých sportovních soutěží, pořádá celoškolní sportovní olympiádu a školní výlety. Mezi nejoblíbenější patří celodenní výlet do Legolandu v SRN, ozdravné pobyty, tematické přednášky, besedy s policií, např. „Bezpečně do školy“, besedy s pracovníky CHKO.

Dále škola organizuje různé projekty, např. „Poznáváme České středohoří“, „Povolání dospělých“, „Pohádkový svět“ i projekt „Lidové zvyky a tradice“ – Vánoce, Velikonoce, Masopust a další.

Naši žáci se pravidelně zapojují do mezinárodní matematické soutěže: „Matematický klokan“ a „Matematický cvrček“, dále vědomostních soutěží, vyhlašovaných i DDM ELKO. Naši žáci se také účastní logické olympiády podporované Mensou. Pro žáky a rodiče pořádáme výtvarné akce spojené s výstavou žákovských prací.

Již několik let se škola zapojuje do celorepublikové akce „Noc s Andersenem“, která je velmi oblíbená. V březnu škola pořádá „Den s Ámosem“, kdy se místo vyučování žáci přihlásí dle svého výběru do tzv. dílen a vyrobí si něco pro radost. V rámci školy i ŠD žáci jezdí na dopravní hřiště do Litoměřic. Pěvecký kroužek školy „Školáček“ vystupuje na různých akcích nejen v rámci školy, ale i v domově důchodců a v kostele sv. Václava v Lovosicích. Velmi oblíbenou a zároveň hojně navštěvovanou se v posledních letech stává „Zahradní slavnost“, jejíž výtěžek je vždy určen na něco konkrétního, např. nákup interaktivní tabule, příspěvek na pořízení zahradního altánu a jiné.

Pro předškoláky pořádáme dvě tematicky zaměřené akce. Pro zájemce je zde Týden otevřených dveří vždy před zápisem do prvních tříd. V tuto dobu nás navštěvují děti z okolních mateřských škol.

Žáci školy jsou aktivně zapojeni do sběru PET lahví a papíru v rámci celoškolní soutěže.

Základní škola se aktivně zúčastňuje různých charitativních sbírek, např. pro Fond Sidus, CPK-CHRPA, Život dětem. Květinový den – Liga proti rakovině, Bílá pastelka, Větrníkový den, For help – autismus. Tradičně se pořádá adventní sbírka, jejíž výtěžek je vždy určen pro konkrétní osobu nebo organizaci, např. Dobrý anděl, Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích, Psí domov Řepnice, Kojenecký ústav Most.

V budově školy je i školní družina s provozní dobou 5:45h-16:30h a s kapacitou 150 žáků, která za činností školy nezůstává pozadu. Každý den čeká žáky spousta aktivit a 1x týdně chodí na pravidelné procházky mimo areál školy. Družinu pravidelně navštěvuje oblíbené Sváťovo dividlo, děti si pouští draky, jezdí do Kina Máj v Litoměřicích, do ZOO v Ústí nad Labem. Pořádají akce k Halloweenu a ke Dni čarodějnic – včetně opékání buřtíků.

 

Zhlédněte virtuální prohlídku školy…POJĎTE DÁLE…

Pro prohlídku klikněte na níže uvedený odkaz:

VÍTÁME VÁS NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE VŠEHRDOVA

 


no images were found