Pohádkový svět

Pohádkový svět
DÍLČÍ VÝSTUPY  TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY
 Žák:    
dokáže definovat pohádkovou postavu Průřezová témata: VV, HV, , PČ, AJ, TV, MA, PRV, PŘ, VL, ČJ
vyjmenovat autory české literatury MEV – Tvorba med.sdělení dítěte  
seznamuje se s vlastnostmi pohádkových postav MUV – lidské vztahy 20h
(Čas se odvíjí od věku dětí)
chápe vztah spisovatel x ilustrátor VDO –Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  
umí samostatně vytvořit vlastní pohádku OSV- Hodnoty, postoje praktická etika  
zná nejznámější autory českých pohádek    
uvědomuje si svou národní identitu –
( Němcová, Erben…)