Zvyky a tradice

Lidové zvyky a tradice – „Vánoční čas“, „Masopust“, „Velikonoce“
DÍLČÍ VÝSTUPY  TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY
Žák:    
seznamuje se s historií a tradicemi
našeho národa
  VV, HV, PČ,MA, ČJ,INF.,VL, PRV,PŘ,AJ
chápe časovou posloupnost vánočních a velikonočních svátků, Průřezová témata:  
orientuje se v dobových zvláštnostech MEV –tvorba mediálního sdělení 20 h
(Čas se odvíjí od věku dětí)
zná pojmy – ADVENT, ZVYK, TRADICE, KOLEDA, PŘÍSLOVÍ a POŘEKADLO, MASOPUST, MORENA MUV – lidské vztahy, Etnický původ  
zná lidové zvyky spojené s jednotlivými svátky VMEGS –  
umí vyrobit přiměřeně svému věku jednoduché ozdoby z různých materiálů typické pro jednotlivé tradice Jsme Evropané, Objevujeme Evropu a svět  
dokáže vyjádřit svá přání, je schopno vzájemné empatie VDO – Občan, občanská společnost a stát  
  OSV – Kreativita, Kooperace a kompetice