Školní projekty

PROJEKTOVÉ DNY
 
Charakteristika:
 
Pro projektové dny není využita disponibilní časová dotace, ale jsou nepravidelně
začleněny do měsíčních plánů jednotlivých ročníků.
 
Pro každý školní rok jsou vybírány příslušné projektové činnosti odpovídající náplni učiva a možnostem školy.
 
Využívají se metody a formy práce založené především na spolupráci žáků (práce v týmu, ve dvojicích a skupinách). Vzájemně se učí, komunikují s okolím a řeší následné praktické problémy.
 
Hodnocení žáka se opírá o jeho aktivitu a míru zapojení do praktické činnosti. Využívá se zhodnocení žákem vypracovaných pracovních listů, které jsou připraveny pro příslušné projektové dny. Důležitou součástí je také sebehodnocení žáků, které vyplývá z jejich spolupráce ve dvojicích a skupinách.
 
Projektové dny jsou využívány k realizaci průřezových témat (podtémat viz níže) a části vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů pro jednotlivé ročníky 1. stupně. Důraz je kladen na praktické osvojování a prohlubování dovedností a vědomostí získaných ve vyučovacích předmětech.
OSV – Kreativita, Komunikace, Kooperace a kompetice, Hodnoty a postoje, praktická etika
VDO – Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VMEGS – Evropa nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané
MUV – Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Princip sociálního smíru a solidarity
EV – Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí
MEV – Stavba mediálního sdělení, Tvorba mediálního sdělení
 
Klíčové kompetence
K učení – učíme poznávat smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praxi

Kompetence k řešení problémů – podněcujeme vnímavost nejrůznějších problémových situací, vedeme ke snaze přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách, k promyšlení a naplánování způsobu řešení problémů a využívání k tomu vlastního úsudku a zkušenosti, vedeme k odvážnosti nenechat se odradit případným nezdarem a vytrvale hledat konečné řešení problému, kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, vedeme ke schopnosti je obhájit, uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit

Kompetence komunikativní – podněcujeme k formulování a vyjadřování své myšlenky a názory, k naslouchání druhým lidem, ke snaze o porozumění, vhodně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse, rozumět různým typům textů a záznamů, obrazových
materiálů na své úrovni, využívat informační a komunikační prostředky ve vztahu s okolím

Kompetence sociální a personální – vedeme k účinnému zapojení do skupinové a týmové práce, podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, při jednání s druhými lidmi vedeme žáky k přispívání upevňování mezilidských vztahů, v případě potřeby vedeme k poskytnutí pomoci nebo o ni umí požádat

Kompetence občanské – žák je veden k respektu názoru druhých lidí, učíme žáka aby byl schopen se vcítit do situací ostatních lidí, odmítat útlak a hrubé zacházení, poskytnout podle svých možností účinnou pomoc, chápat důležitost ochrany tradic, kulturního a historického dědictví, chránit životní prostředí.

Kompetence pracovní – vedeme k poznání používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, využívat získané znalosti a zkušenosti ke svému dalšímu růstu.
  

 

PROJEKTY 

Poznávání Českého středohoří                                                  září (dvoudenní)
Pohádkový svět                                                                            září (jednodenní)
Lidové zvyky a tradice – Vánoční čas                                       prosinec (adventní čas)
Masopust                                                                                       únor (jednodenní)
Velikonoce                                                                                     duben (týden)
Povolání dospělých                                                                      květen (týden)
Ekologický projekt – sběr papíru a PET lahví                          celý školní rok

 

Poznámky:
Tyto projekty jsou pro celé kolektivy tříd, a to v každém ročníku. Délka těchto projektů je od dvou dnů až po celoroční projekt. Projekty jsou úzce spjaty s tradičními akcemi školy.
Údaje v závorce označují přibližnou délku projektu, která se odvíjí podle věku žáků a také jejich zájmu. Vyučující si mohou projekty splnit i v jiný termín, dle vyjímečné situace, která může nastat.